Opis działania modelowego

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim

logo cyklo

Koncepcja rozwoju powiatowego systemu rowerowego opracowywana będzie jako działanie modelowe w ramach projektu pn. Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

Koncepcja rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim – będzie modelem wdrażania na poziomie lokalnym Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych.

Określi docelową organizację systemu rowerowego  w Powiecie Ząbkowickim w tym:

  • optymalną sieć tras sieci dróg i tras rowerowych w Powiecie Ząbkowickim w oparciu o analizę możliwości projektowych i realizacyjnych;
  • integrację systemu rowerowego na terenie powiatu ząbkowickiego z układem zewnętrznym – w oparciu o długodystansowe jak i lokalne trasy rowerowe w tym powiązania transgraniczne;
  • standaryzację tras, węzłów i miejsc obsługi rowerzystów (MOR) tj. określenie standardów
    i wytycznych do projektowania przebiegu i konstrukcji zaplanowanych dróg i tras rowerowych oraz dodatkowej infrastruktury rowerowej (wiaty, stojaki rowerowe, tablice z mapami, zespoły naprawcze do rowerów itp.) w tym opracowanie modelowego projektu zagospodarowania miejsca obsługi rowerzystów – do wykorzystania przy trasach rowerowych w Powiecie Ząbkowickim.
  • harmonogram realizacji działań,
  • zasady zarządzania infrastrukturą rowerową
  • rekomendacje do wdrożenia dla gmin i organizacji, stowarzyszeń.

W tym celu stworzona zostanie grupa robocza opracowująca modelową „Koncepcję/strategię rozwoju systemu rowerowego w Powiecie Ząbkowickim”.  W jej skład wejdą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i  zatrudnieni w projekcie eksperci tj. ekspert ds. infrastruktury i ekspert ds. planowania przestrzennego.

Koncepcja będzie poddawana konsultacjom społecznym na każdym etapie jej opracowywania (przed rozpoczęciem prac, w trakcie opracowywania i przed zatwierdzeniem i przyjęciem przez Radę Powiatu Ząbkowickiego.

 

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo