Opis projektu

Opis projektu „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”

logo cyklo

Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach. W ramach realizacji projektu oczekuje się również wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

 

Wszyscy partnerzy są zaangażowani w działania związane z przygotowaniem Koncepcji. Rolę partnera odpowiedzialnego w tym działaniu pełni Instytut Rozwoju Terytorialnego. Działanie ze względu na swoją wieloaspektowość zostało podzielone na etapy. Do każdego etapu zostali przyporządkowani partnerzy realizujący dany etap. Zaproponowane w Koncepcji mechanizmy działań mają stanowić podstawę do prowadzenia skoordynowanej polityki przez samorządy regionalne i lokalne w zakresie rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej oraz wskazywać pragmatyczne rozwiązania dla poprawy warunków organizacyjnych i przestrzennych dla inwestycji rowerowych.

Działania kierowane są do zidentyfikowanych w projekcie grup docelowych w następującym zakresie:

 1. wsparcia prowadzenia skoordynowanej polityki regionalnej i lokalnej w obszarze pogranicza, poprzez:
 • utworzenie zestandaryzowanej wspólnej bazy danych w zakresie istniejących i planowanych tras rowerowych w obszarze pogranicza (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT),
 • opracowanie dwujęzycznej koncepcji przebiegu długodystansowej trasy rowerowej, ze wskazaniem brakujących odcinków i powiązań transgranicznych oraz obszarów korzystnych dla rozwoju kolarstwa terenowego oraz turystyki rolkowej wraz z konsultacjami społecznymi (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT),
 • opracowania wytycznych dla strategicznych i planistycznych dokumentów szczebla lokalnego i regionalnego (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT),
 • zestawienie projektów inwestycyjnych w zakresie rowerowej infrastruktury liniowej
  i punktowej (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT),
 • opracowanie strategii marketingowo-promocyjnej dla długodystansowej trasy rowerowej na pograniczu polsko – czeskim, w tym propozycje oznakowania i miejsc obsługi rowerzystów (Asociace měst pro cyklisty + Nadace Partnerství+OROT).
 • opracowanie 3 działań modelowych:
  • - Koncepcji rozwoju powiatowego systemu rowerowego jako subregionalnego modelu wdrażania Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej wraz z siecią transgranicznych powiązań rowerowych na poziomie lokalnym (powiat ząbkowicki)
  • - Modelowego projektu organizacji ruchu dla kluczowych odcinków długodystansowej trasy rowerowej jako modelu działań przedinwestycyjnych (Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej 'Olza' w Cieszynie),
  • - Model implementacji założeń Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim w zakresie wspólnej promocji i oznakowania na przykładzie projektu SINGLETRACK GLACENSIS (Region Orlicko - Třebovsko),
 • rozpowszechnianie know-how w zakresie systemowego podejścia do turystyki rowerowej,
  w tym wizyty studyjne prezentujące dobre praktyki w tym zakresie w Czechach i Polsce (OROT, Kraj Kralovohradecki ).
 1. zainicjowania procesu wdrażania ustaleń Koncepcji:
 • transgraniczne skonsultowanie ustaleń Koncepcji z grupami docelowymi w układzie transgranicznym - 9 spotkań (wszyscy partnerzy),
 • powołanie i działalność forum administracyjno-politycznego. Rolą ciała skupiającego gremia polityków (lokalnych i regionalnych) oraz aktywistów jest zaszczepienie idei Koncepcji
  i zachęcenie ich do realizacji jego ustaleń - 4 spotkania (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT),
 • powołanie i działalność Mobilnego Punktu Doradczego (wszyscy partnerzy, odpowiada IRT), którego głównym zadaniem jest pomoc i doradztwo oraz promocja, w zakresie:
  • - wdrażania i realizacji konkretnych inwestycji rowerowych na terenie pogranicza polsko – czeskiego, zgodnie z założeniami i wytycznymi Koncepcji rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej, z wykorzystaniem działań modelowych projektu,
  • - możliwości wykorzystania i implementowania modelowych rozwiązań projektu na innych obszarach pogranicza polsko-czeskiego.
  • - opiniowania lokalnych projektów rowerowych pod kątem zgodności z wytycznymi Koncepcji,
  • - implementacji ustaleń Koncepcji do dokumentów planistycznych i strategicznych szczebla regionalnego i lokalnego,
  • - transferu wiedzy i możliwości skutecznego stosowania dobrych praktyk na poziomie lokalnym -inwestycyjnym,
  • - możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje inwestycji rowerowych,

W skład interdyscyplinarnego zespołu Mobilnego Punktu Doradczego wchodzą eksperci i członkowie grupy roboczej (przedstawiciele każdego z partnerów projektu), uczestniczący przy tworzeniu Koncepcji. Ich merytoryczny udział w realizacji zadań MPD jest równoważny, natomiast organizacyjnie koordynować prace Punktu będzie Instytut Rozwoju Terytorialnego (LP).

Forma pracy MPD przebiegać będzie dwutorowo:

 • - praca ciągła w formie ogólnodostępnej aplikacji internetowej, umożliwiającej prowadzenie konsultacji i doradztwa on-line, powiązana z modułem przestrzennym – bazodanowym, zawierającym informacje o planowanym przebiegu długodystansowej trasy rowerowej na pograniczy polsko – czeskim wraz z powiazaniami transgranicznymi (IRT - odpowiedzialne),
 • - spotkania wyjazdowe (m.in. 5 spotkań) – organizacja spotkań – IRT, OROT, Stowarzyszenie „Olza”, Kralovohradecki Kraj, Nadace Partnerstvi.

Mobilny Punkt Doradczy służyć ma wszystkim zainteresowanym inwestorom, począwszy od samorządów lokalnych i regionalnych, związków gmin, poprzez organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, skończywszy na instytucjach zajmujących się planowanie strategicznym i wsparciem współpracy transgranicznej.

Działania MPD przyczynią się do zaszczepienia idei Koncepcji, a także realnej pomocy doradczej wśród tych grup docelowych, które mogą mieć wpływ na konkretne realizacje jej ustaleń i przełożenia ich na wymiar realizacyjno – wdrożeniowy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności o transgranicznym charakterze.

Przewidziane w projekcie działania łączą się w spójną i logiczną całość - zostały opracowane na podstawie licznych spotkań partnerów.

W pierwszej kolejności zawiązane zostaną grupy robocze, które zajmą się opracowaniem metodologii i szczegółowego zakresu Koncepcji. Pozwoli to na sprawne zarządzanie i mierzenie efektów prac. Następnie przewidziana jest inwentaryzacja zarówno terenowa jaki i dokumentów planistycznych. Tutaj nastąpi etap opracowania koncepcji przebiegu długodystanowej trasy rowerowej (wzdłuż pograniczna polsko-czeskiego) wraz z łącznikami transgranicznymi.  Dalsze prace będą polegać na stworzeniu „mapy drogowej“ koniecznej do wskazania wytycznych wdrożeniowych, kosztów budowy, zbudowania systemu zarządzania i monitoringu oraz stworzenia strategii marketingowej dla produktu.

Bardzo istotnym elementem są tutaj planowane wizyty studyjne – mają one na celu nabycie namacalnego doświadczenia jakim będzie wizytacja modelowych produktów turystyki rowerowej, funkcjonujących z powodzeniem w Czechach od wielu lat. Możliwość bezpośredniej obserwacji i czerpaniu informacji u źrodła, co oferuje taki wyjazd, jest doświadczeniem bardzo cennym - skutkujacym diametralnym zwiększeniem poziomu wiedzy z zakresu dobrych praktyk przy rozwijaniu produktów turystyki rowerowej. Osoby uczestniczące w takich wyjazdach rozpowszechniają następnie w swoim środowisku przywiezione doświadczenia i mają dużą motywację do wdrażania podpatrzonych rozwiązań.

Wśród działań promocyjnych znajdują się także konferencje prasowe, publikacje biuletynu informacyjnego w języku polskim i czeskim.

Projekt przewiduje też przeprowadzenie działań modelowych (powiatowa strategia rowerowa, organizacja ruchu, prezentacje wdrożenia istniejących koncepcji tras rowerowych w powiecie ząbkowickim i Singletrack Glacensis), które będą miały zarówno walor edukacyjny (lekcja poglądowa) jak i promocyjny (wsparcie dla rozwoju turystyki rowerowej pogranicza), a także praktyczny - możliwości wykorzystania i implementowania modelowych rozwiązań projektu na innych obszarach pogranicza polsko-czeskiego.

W drugiej części projektu powołane zostanie forum administracyjno – polityczne, którego celem będzie uzyskanie poparcia dla rezultatów projektu oraz włączenie ich do dokumentów i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto powstanie też Mobilny Punkt Doradczy, który będzie służył pomocą lokalnym samorządom i potencjalnym inwestorom przy rozwiązywaniu problemów i doradzaniu w zakresie wdrażania założeń Koncepcji, a także innych rozwiązań na polu promowania i wspierania rozwoju turystyki rowerowej pogranicza polsko-czeskiego.

Wspólne wyznaczenie głównego przebiegu długodystansowej trasy rowerowej oraz sieci powiązań transgranicznych będzie możliwe dzięki nawiązaniu i zacieśnieniu transgranicznej współpracy instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Dalszych efektów tych działań oczekuje się również w wymiarze gospodarczym, szczególnie w zakresie tworzenia nowych potencjalnych miejsc pracy, pobudzenia aktywności sektora usług itp. Wśród oczekiwanych rezultatów projektu znajduje się też wykorzystanie wspólnie wypracowanych rozwiązań dot. infrastruktury rowerowej, co przyczyni się do prowadzenia skoordynowanych działań infrastrukturalnych (na podstawie Koncepcji można będzie realizować działania infrastrukturalne) i marketingowych, a co za tym idzie, również do oszczędności i zwiększenia efektywności.

Długodystansowa trasa rowerowa oraz sieć powiązań transgranicznych zostanie opracowana przy uwzględnieniu dotychczasowych rowerowych polityk, strategii i kierunków działań regionów polskich oraz czeskich. Dodatkowo produkt ten zostanie zaopatrzony w „mapę drogową“ oraz strategię marketingowo-promocyjnej - narzędzia wspomagające i koordynujące prowadzenie działań inwestycyjnych i promocyjnych w obszarze pogranicza.

Wykonanie projektu koncepcji w poczatkowej fazie realizacji POWT PL-CZ 2014-2020 pozwoli na dalsze racjonalne wykorzystanie śodków finansowych Programu w zakresie realizacji transgranicznych inwestycji rowerowych. Konkretne produkty, które zostaną zdefiniowane poprzez powstałą koncepcję, będzie mnożna zrealiozwać za pośrednictwem projektów indywidualnych.  Koncepcja będzie zakładać wyznaczenie transgranicznych powiązań, które pozwolą na wykorzystanie możliwości i potencjału turystycznego obszaru, co w konsekwencji powinno się również przyczynić do aktywizacji społecznej i ekonomicznej pogranicza.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo