Warsztaty - kształtowanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i praca zespołowej)

zintegrowani loga

W dniach 6-7 listopada 2019 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich odbyły się pierwsze warsztaty z kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej) dla uczniów trzech szkół ponadpodstawowych z powiatu ząbkowickiego, zaangażowanych w realizację projektu „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”.

Uczniowie, którzy w miesiącach luty – czerwiec br. brali udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych oraz dodatkowych zajęciach rozwijających i wykazali się największym przyrostem wiedzy w danym przedmiocie zostali zrekrutowani na warsztaty z kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej). Po 5 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich, Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach brało udział w dwudniowych warsztatach prowadzonych przez Macieja Jonka – psychologa z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Read more ...

Dodatkowe zajęcia rozwijające z wykorzystaniem narzędzi TIK

 zintegrowani loga

Od miesiąca lutego 2019 r. w ramach projektu  „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim” rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, j. angielskiego i  j. niemieckiego. Większe wykorzystanie narzędzi TIK podczas realizacji  dodatkowych zajęć w ramach projektu ma na celu uatrakcyjnienie form przekazywania wiedzy oraz motywację uczniów do efektywniejszego jej przyswajania.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 zintegrowani loga

Od miesiąca lutego 2019 r. w ramach projektu  „Szkoła kompetencji – podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w Powiecie Ząbkowickim”, realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych. Celem zajęć jest wyrównanie poziomu zróżnicowanej wiedzy matematycznej i umiejętności językowych u uczniów szkół objętych realizacją projektu poprzez niwelowanie braków edukacyjnych z poprzedniego etapu kształcenia tj. z gimnazjum. Zajęcia skierowane są do uczniów klas pierwszych, którzy mają problemy z opanowaniem podstawowego - obowiązującego materiału.

 

Opis projektu

 zintegrowani loga

Projekt dofinansowany w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest „podniesienie jakości edukacji ponadgimnazjalnej w szkołach Powiatu Ząbkowickiego poprzez:
- zwiększenie wykorzystania narzędzi TIK i innowacyjnych metod w procesie kształcenia oraz
- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów w zakresie kompetencji kluczowych na rynku pracy tj. języków obcych, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji miękkich tj. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i umiejętności autoprezentacji”.

Read more ...

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo