Chcesz podnieść lub uzyskać kwalifikacje! Złóż wniosek na szkolenie do PUP!

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich zaprasza osoby zainteresowane odbyciem szkolenia do składania „wniosków o organizację szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną". Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. (pok. nr 1 – niski parter) lub Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Ziębicach (decyduje data wpływu do PUP).

 

Wymagania dla kandydatów do skierowania na wskazane szkolenie:


- osoba musi być zarejestrowana w tut. urzędzie jako bezrobotna lub poszukująca pracy,


- osoba musi posiadać ustalony II profil pomocy lub pierwszy profil (tylko jeżeli szkolenie wskazane przez bezrobotnego jest zbieżne tematycznie ze szkoleniem grupowym oferowanym przez urząd – w takim przypadku bezrobotny może być skierowany na to szkolenie grupowe),


- do wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną należy dołączyć deklarację zatrudnienia po ukończeniu szkolenia (wymagany okres zatrudnienia to min. 3 miesiące, w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę wymagany jest pełny lub niepełny wymiar czasu pracy (min. ½ etatu), natomiast w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej winna ona określać wartość równą lub wyższą od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), bądź oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych.

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, pokój nr 1 (niski parter) tel. 74 8166 722

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo