PUP ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 13.02.2017 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

naglowek UE FE

Nabór będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.
Czas trwania projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Budżet projektu w 2017 roku: 2 288 164,00zł
Planowana liczba uczestników: 221 osób.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:


Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET- przyjętą w PO WER 2014-2020 należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym);
  • inni (osoby w wieku 18-29 lat np. z wykształceniem policealnym, wyższym)

 

Uwaga:
I/ Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000,00 złotych.


Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub ze strony internetowej urzędu zabkowiceslaskie.praca.gov.pl (w zakładce: dokumenty do pobrania).


Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).
Bliższe informacje udzielane są: Pokój nr 17 (I piętro) - Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748 166 717


Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klienta – dla osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447.Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działalnie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Załączniki:

Wniosek o dotację

Formularz de minimis

Informacja o środkach

Oświadczenie dla poręczycieli

Wniosek o rozliczenie dotacji

Zaświadczenie

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo