PUP informuje - nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach RPO

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż od dnia 13.02.2017 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy.

 

pup ue 2016

Czas trwania projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2017r.
Budżet projektu w 2017 roku: 1 765 207,00 zł.
Planowana liczba uczestników: 165 osób.

Nabór wniosków będzie trwał do wyczerpania środków finansowych.Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do II profilu pomocy), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które zamieszkują obszary objęte zatwierdzonym Programem Rewitalizacji.

Uwaga:

I/ Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19 000,00 złotych.
Formularz wniosku można pobrać w siedzibie lub z załączników poniżej.

Wnioski na w/w formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są: Pokój nr 17 (I piętro) - Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel. 748 166 717

Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradca klienta – dla osób bezrobotnych (wg przyjętego podziału), tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP
w Ziębicach: 748 191 447.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Załączniki:

Wniosek o dotację

Formularz de minimis

Informacja o środkach

Oświadczenie dla poręczycieli

Wniosek o rozliczenie dotacji

Zaświadczenie

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo