PUP Ząbkowice Śląskie: nabór wniosków - roboty publiczne

pup zabkowiceZapraszamy Organizatorów* robót publicznych do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (dokumenty do pobrania). Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

 

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 17.02.2017 r. w sposób ciągły, do czasu wyczerpania wielkości posiadanych środków. Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 70 miejsc pracy dla osób bezrobotnych (tj. 30 osobomiesięcy na gminę), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Wysokość refundacji wynagrodzenia ustalona jest na kwotę 1500,00 złotych oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Uwaga:
Czas organizacji robót publicznych dla organizatora* nie przekroczy 6 miesięcy (w ramach posiadanego limitu środków finansowych, tj. 30 osobomiesięcy na gminę). Efektywność zatrudnienia po zakończeniu ww. programu nie może być niższa niż 90 % (zatrudnienie winno być na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).


Bliższe informacje udzielane są:
Centrum Aktywizacji Zawodowej:
- pokój nr 15a (I piętro) - wnioski o zorganizowanie robót publicznych, tel. 74 8 166 716;
- pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447

* organizatorem może być: powiat – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gmina, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo