Jutro rusza kwalifikacja wojskowa 2017

kawalifikacja wojskowaW okresie od dnia 1 do 16 marca 2017 r. na obszarze Powiatu Ząbkowickiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. O kwalifikacji wojskowej będą informowały obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego, rozplakatowane na terenie gmin Powiatu Ząbkowickiego. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:


1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;


2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe¬niem kwalifikacji wojskowej,
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo¬spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321),

5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot¬niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Powiatowa Komisja Lekarska urzęduje w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. H. Sienkiewicza 11 w godz. od 9.00 – 12.30 i przyjmuje osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z gmin, w następujących terminach:

- Ząbkowice Śląskie 01-03.03.2017 r.
- Ziębice 06-09.03.2017 r.
- Złoty Stok 09.03.2017 r.
- Kamieniec Ząbkowicki 10 i 13.03.2017 r.
- Stoszowice 13.03.2017 r.
- Bardo 14.03.2017 r.
- Ciepłowody 15.03.2017 r.

W dniu 16.03.2017 r. przed Powiatową Komisją Lekarską stają kobiety.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:


• wójtowi lub burmistrzowi:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

• powiatowej komisji lekarskiej:
- posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej

• wojskowemu komendantowi uzupełnień /dla potrzeb ewidencji wojskowej/:
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
- wojskowy dokument osobisty w przypadku jego posiadania.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo