Koniec staży, ale ruszają roboty publiczne i prace interwencyjne

pup zabkowicePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich uprzejmie informuje, iż z dniem 14.04.2017 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o organizację stażu w ramach algorytmu. Powyższe działanie wynika z faktu, iż liczba złożonych wniosków przez pracodawców wyczerpała limit środków finansowych w ramach Funduszu Pracy będących w dyspozycji tut. urzędu w 2017 roku. Ruszyły jednak nabory na roboty publiczne i prace interewncyjne.

 

Nabór wniosków o organizację robót publicznych

Zapraszamy Organizatorów* robót publicznych do składania stosownych wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (dokumenty do pobrania). Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus".

 

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 18 kwietnia 2017 roku do wyczerpania środków finansowych. Pomoc będzie przeznaczona na utworzenie 98 miejsc pracy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.


Uwaga:
Czas trwania robót publicznych nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2017 roku. Efektywność zatrudnienia po zakończeniu ww. programu nie może być niższa niż 90% (zatrudnienie winno być na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej).

Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).


Bliższe informacje udzielane są:
Centrum Aktywizacji Zawodowej:
- pokój nr 15a (I piętro) - wnioski o zorganizowanie robót publicznych, tel. 74 8 166 716; - pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447

* organizatorem może być: powiat – z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy – gmina, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

Załączniki:

Wniosek o zorganizowanieNabór wniosków o organizację prac interwenencyjnych

 

Pracodawców i przedsiębiorców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych serdecznie zapraszamy do składania wniosków – obowiązujące formularze na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich (dokumenty do pobrania).  Wsparcie będzie realizowane ze środków Funduszu Pracy przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według algorytmu.

Nabór wniosków trwać będzie od dnia 18.04.2017 r. do wyczerpania środków finansowych.

Pomoc będzie przeznaczona na organizację prac interwencyjnych dla około 25 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Czas trwania prac interwencyjnych - 6 miesięcy

Uwaga!
Pracodawca jest zobowiązany, stosownie do zawartych umów do utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie (decyduje data wpływu do PUP).


Bliższe informacje udzielane są:
pokój nr 15 (I piętro) - wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych, tel. 74 8 166 716;
pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708 oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447

Załączniki:

 

formularz de minimis


Wniosek o organizację prac interwencyjnych


zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo