Oferta edukacyjna LO Ząbkowice Śląskie

szkolnictwo 8 20170622 2027541801Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich to szkoła z ponad 70-letnią tradycją, w pełni nowoczesna, z dobrze wyposażonymi w urządzenia multimedialne gabinetami, profesjonalnym sprzętem do realizacji zajęć z wychowania fizycznego, siłownią i boiskiem wielofunkcyjnym.

 

We wszystkich salach lekcyjnych znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, co umożliwia ich wykorzystanie w realizacji zajęć oraz prowadzenie elektronicznej formy dokumentacji procesu dydaktycznego, a rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy dzieci w nauce i kontaktować się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Dwukrotnie (w 2014 i 2017 roku) liceum uzyskało tytuł Brązowej Szkoły, klasyfikujący szkołę w gronie 500 najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. W 2015 roku placówce został przyznany również tytuł Wiarygodnej Szkoły. Do matury przystępują wszyscy uczniowie kończący naukę. Od wielu lat LO w Ząbkowicach Śląskich osiąga znakomitą zdawalność matur, wyraźnie wyższą od średniej wojewódzkiej i krajowej. W 2016 roku zdawalność wyniosła 97,7% (w kraju 89%).

 

Szkoła może poszczycić się laureatami, finalistami olimpiad przedmiotowych i konkursów o zasięgu ogólnopolskim, stypendystami Prezesa Rady Ministrów oraz Starosty Powiatu Ząbkowickiego.
Atmosfera panująca w szkole zachęca do zdobywania wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

 

Liceum Ogólnokształcące zapewnia:

  • dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych
  • możliwość nauki języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego
  • systematyczną diagnozę umiejętności z przedmiotów maturalnych
  • ciekawe zajęcia sportowe w ramach SKS-u i szkolnej siłowni, wyjazdy na narty, lodowisko
  • korzystanie ze skomputeryzowanej biblioteki z dostępem do Internetu
  • zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych i wycieczki edukacyjne
  • zdobywanie doświadczeń dziennikarskich poprzez publikowanie artykułów na stronie internetowej szkoły i w mediach lokalnych
  • kształcenie umiejętności lidera w Sejmiku Młodzieży Województwa Dolnośląskiego i Młodzieżowej Radzie Miejskiej oraz samorządzie szkolnym
  • wyjazdy na spektakle, lekcje teatralne i seanse filmowe, udział w imprezach kulturalnych
  • współpracę z Uniwersytetami: Wrocławskim, Medycznym, Ekonomicznym, Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską

 

 

Nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Klasa BIOLOGICZNO – CHEMICZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka lub fizyka.
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.
Uczniowie wybierający ten profil zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające studiować kierunki medyczne, m.in.: lekarski, lekarsko-stomatologiczny, farmaceutyczny, a także ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapię, kosmetologię. Absolwenci są również przygotowani do studiowania: weterynarii, technologii żywności, inżynierii biomedycznej, biotechnologii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii na uniwersytetach przyrodniczych i politechnikach. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na Uniwersytecie Przyrodniczym i Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz współpracują z Sanepidem w Ząbkowicach Śląskich i Nadleśnictwem w Bardzie.

Klasa MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, fizyka.
Przedmioty uzupełniające: elementy analizy matematycznej, historia i społeczeństwo.
Profil, przygotowuje do zdawania matury rozszerzonej z przedmiotów, które są preferowane na kierunkach politechnicznych i ekonomicznych. Absolwenci mogą studiować m.in.: automatykę i robotykę, elektronikę, informatykę, elektrotechnikę, inżynierię biomedyczną, budownictwo, inżynierię produkcji, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistykę, zarządzanie i inżynierię produkcji. Uczniowie uczestniczą w wyjazdach na Politechnikę Wrocławską.

Klasa MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, język obcy /wiodący/, fizyka lub geografia.
Przedmioty uzupełniające: elementy analizy matematycznej, historia i społeczeństwo.
Profil przeznaczony jest dla uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i wiążących swoją przyszłość z działalnością w firmach międzynarodowych. Zwiększona liczba godzin języka obcego pozwoli podnieść kompetencje i ubiegać się o przyjęcie na zagraniczne uczelnie. Absolwenci tej klasy mogą studiować m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie i ekonomię na uniwersytetach czy politechnikach, nie tylko w języku polskim, ale również w językach obcych, np. angielskim lub niemieckim. Utworzony jest z myślą o uczniach zainteresowanych naukami ścisłymi oraz technicznymi.

 

Klasa RATOWNICZO-SPORTOWA
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, język obcy /wiodący/.
Przedmioty uzupełniające: elementy ratownictwa medycznego, dieta i wspomaganie w sporcie, sport i rekreacja, historia i społeczeństwo, zespołowe gry sportowe.
Klasa o tym profilu jest pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Program nauczania obejmuje rozwój kompetencji łączących wiedzę z zakresu: biologii, anatomii i fizjologii człowieka, zdrowego trybu życia, ratownictwa medycznego i umożliwia rozwijanie sprawności ruchowych. Przedmiot zespołowe gry sportowe jest realizowany w klasie II i III jako dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego. Absolwenci tego profilu mogą podjąć studia na kierunkach związanych z rehabilitacją, fizjoterapią, medycyną sportową, dietetyką, ratownictwem medycznym, terapią zajęciową, sportem i rekreacją.

 

Klasa DZIENNIKARSKO – JĘZYKOWA (HUMANISTYCZNA)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język obcy /wiodący/.
Przedmioty uzupełniające: elementy wiedzy o społeczeństwie, przyroda.
Klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych językiem polskim, językami obcymi, historią, komunikacją wizerunkową. Sposób realizacji programu umożliwia aplikowanie na dziennikarstwo, psychologię, kierunki pedagogiczne. Przygotowuje również do studiów na kierunkach lingwistycznych, np. filologia angielska. Umożliwia udział w ogólnopolskich konkursach dziennikarskich.

 

Klasa SPOŁECZNO – PRAWNA (HUMANISTYCZNA)
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: przyroda, elementy filozofii.
Klasę o tym profilu objął patronatem Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Oferta skierowana do uczniów zainteresowanych przedmiotami humanistycznymi, szeroko rozumianą problematyką społeczną oraz zagadnieniami z filozofii i etyki. Zapewniamy dobre przygotowanie do studiów prawniczych, administracyjnych i wszystkich kierunków uniwersyteckich na wydziałach nauk społecznych, takich jak: historia, socjologia, komunikacja wizerunkowa, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe.

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8c,
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 815 16 74
www.lozabkowice.pl

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo