Prawie 800.000 zł dla Powiatu Ząbkowickiego

środki„Razem w przyszłość” to projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego – Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne. Wartość projektu to kwota 833.000 zł, a kwota dofinansowania to 790.038 zł. Na spotkaniu z rodzinami zastępczymi Starosta Ząbkowicki poinformował, że w dniu 26 października 2018 r. zostanie podpisana stosowana umowa, a projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 


W ramach projektu będą realizowane m.in. zadania:

  • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej (superwizja, warsztaty dla rodzin, trening umiejętności wychowawczych),
  • pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
  • pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia (zajęcia z doradcami, trening kompetencji, socjoterapia i inne),
  • usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci poniżej 15 roku życia,
  • prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci,
  • finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci,
  • zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
  • środki pieniężne na utrzymanie w pieczy zastępczej.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo