ŚRODKI FINANSOWE Powiatowego Urzędu Pracy w 2013 r.

Utworzono: wtorek, 22, styczeń 2013 08:33

powiat krzywePowiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje:

1. Powiat Ząbkowicki otrzymał kwotę 5.022.800,00zł z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm)  na finansowanie w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Podział ww. kwoty, zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Ząbkowicach Śląskich w dniu 17 stycznia br. z przeznaczeniem na zadania, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich (wraz ze zobowiązaniami z ubiegłego roku):

 

1) prace interwencyjne: 330.300,00zł,
2) roboty publiczne: 678.700,00 zł,
3) prace społecznie użyteczne: 34.000,00 zł,
4) staże: 1.652.400,00 zł,
5) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: 640.000,00 zł,
6) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: 960.000,00 zł,
7) szkolenia: 150.520,00 zł,
8) badania lekarskie: 2.000,00 zł,
9) koszty dojazdu na targi pracy i giełdy pracy w ramach sieci EURES: 6.000,00 zł,
10) programy specjalne: 568.880,00zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.1.  4.522.700,00zł. W ramach niniejszego projektu realizowane będą następujące formy aktywizacji: staże, szkolenia oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

3. PUP jako partner projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat”  PO KL – Priorytet VI. Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.1. – 1.055.061,00zł na lata 2012-2014 (na 2013 rok – 866.450,00zł). W ramach niniejszego projektu realizowane będą następujące formy aktywizacji: staże, szkolenia oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów przejazdu osobom odbywającym szkolenia i staż.

4. PUP jako partner projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – 765.253,30zł.
Zasady kontraktowania w ramach ww. projektu zostaną w niedługim czasie udostępnione na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy http://pup.zabkowice.slaskie.sisco.info/.

5. Program pilotażowy „Twoja Kariera - Twój Wybór” – 913.610,00zł - Kontynuacja programu (wartość programu na lata 2012-2013 wynosi –1.823.220,00zł).
W ramach niniejszego programu realizowane są następujące formy aktywizacji:
a) dla grupy głównej:  staże (bon stażowy), szkolenia (bon szkoleniowy), studia podyplomowe (bon na studia podyplomowe), kształcenie zawodowe lub policealne (bon na kształcenie zawodowe lub policealne),  dotacja na zasiedlenie (bon na zasiedlenie);
b) dla grupy kontrolnej: staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne.

W ramach rezerwy będącej w gestii Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej do  24.01.2013r. złożony zostanie Wniosek o dodatkowe środki finansowe z ww. rezerwy Ministra w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia – 1.000.000,00zł dla 126 osób.

Środki rezerwy mogą być przeznaczone na finansowanie m. in. realizacji programów w 2013 roku: związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2013 roku miały miejsce klęski żywiołowe, aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.