Zawodowy Dolny Śląsk

logo2

Zawodowy Dolny Śląsk
Powiat Ząbkowicki jest partnerem Województwa Dolnośląskiego w realizacji projektu pn. Zawodowy Dolny Śląsk (obok 17 dolnośląskich samorządów oraz Politechniki Wrocławskiej).
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.


Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł
Kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł
Okres realizacji projektu: od 02.01.2017r. do 30.11.2018r.


Główny cel projektu:
Poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.


Cele szczegółówe:
1) osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół i placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy
2) poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.


Grupy docelowe:
Uczennice i uczniowie oraz nauczycielki i nauczyciele dolnośląskich ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, które kształcą w zawodach deficytowych.
Realizacją projektu zostały objęte 2 szkoły z terenu powiatu ząbkowickiego tj. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Ząbkowic Śląskich (w zawodach: technik informatyk i technik mechanik z kwalifikacją M.19) i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach (w zawodzie technik informatyk).


Zadania projektowe:


Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:
Szkolenia będą miały charakter warsztatowo-laboratoryjny. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł). Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10 osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej. Przewiduje się powstanie branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.


Zadanie 3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
Uczennice i uczniowie podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.


Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS).
Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne, otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia zostaną zrealizowane przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej.


Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie. 

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie i wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Doposażenie będzie ściśle związane z branżami i zawodami deficytowymi.

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo