Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków-Skalice

ue prow 2017

„Przebudowa drogi nr 3170 D Henryków-Skalice”

Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie  7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego; Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;Operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie  7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego; Poddziałanie 7.2: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii;


Typ operacji: 7.2.1. „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”;


Celem operacji jest dostosowanie parametrów technicznych przebudowywanej drogi powiatowej nr 3170D na odcinku Henryków - Skalice (dł. 1,582 km) do aktualnych wymagań. 


Koszty operacji:

Całkowite (ogółem): 634.699,13 PLN 


Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW): 403.859,00 PLN

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo