Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego

Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych Liceów Ogólnokształcących Powiatu Ząbkowickiego

unijne szkoła


Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

 

Zakres projektu obejmuje przede wszystkim zakupy inwestycyjne wyposażenia dydaktycznego pracowni szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego. Istotnym obowiązkowym elementem projektu jest dostosowanie budynków szkół dla osób z niepełnosprawnościami, w tym wykonanie i remont toalet dla osób niepełnosprawnych.  

Wartość projektu:  424.772,69 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 361.056, 80 zł 

Wkład własny: 63.715,89 zł 

Okres realizacji projektu: 27.06.2016 r. – 30.04.2018 r. 

Cel projektu: Poprawa warunkow kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego.

 

Podstawowy zakres rzeczowy: 

  1. Wyposażenie dydaktyczne pracowni biologicznej LO w Ząbkowicach Śląskich
  2. Wyposażenie dydaktyczne pracowni chemicznej LO w Ząbkowicach Śląskich
  3. Wyposażenie dydaktyczne pracowni fizycznej LO w Ząbkowicach Śląskich
  4. Wyposażenie dydaktyczne pracowni geograficznej LO w Ząbkowicach Śląskich
  5. Wyposażenie dydaktyczne pracowni biologicznej LO w Ziębicach 
  6. Adaptacja akustyczna wraz z systemem nagłośnienia auli Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich. Wyposażenie multimedialne auli. 
  7. Wykonanie toalety dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Ziębicach i dostosowanie wyposażenia istniejących toalet dla osób niepełnosprawnych do aktualnych standardów w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach Śląskich. 
  8. Zakup dla LO Ząbkowice Śląskie i LO Ziębice zestawów mobilnych do nauczania indywidualnego osób niepełnosprawnych oraz zakup stanowiska komputerowego dla  osoby niepełnosprawnej do pracowni komputerowej LO Ząbkowice Śląskie.

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo