Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach

Starosta Ząbkowicki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu bez zabudowań położonego w Szklarach (gm. Ząbkowice Śląskie), stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 

1) Dane dotyczące nieruchomości:
- Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Szklary (gm. Ząbkowice Śląskie), oznaczona w ewidencji gruntów na AM-1

jako działka nr 368/74 o powierzchni 0,2198 ha (opis użytków: grunty orne, ozn. użytk. RIIIa) o powierzchni 0,2198 ha, (KW-SW1Z/00046235/1).
- Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: do użytkowania rolniczego.
- Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:
Na podstawie uchwały Nr LI/106/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta

Ząbkowice Śląskie (Dz. U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2014 r., poz.334 ), obowiązują następujące ustalenia:

Symbol jedn. planist: R 1.1.
- przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolnicze,
- przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny infrastruktury technicznej, tereny lasów i wód powierzchniowych, tereny zabudowy zagrodowej/ zabudowy związanej z produkcją

rolną.

- Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego (opłata roczna) wynosi: 77,-zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych)

2) Przetarg odbędzie się dnia 30 kwietnia2014 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Sienkiewicza 11, p. 05..

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10,-zł (słownie: dziesięć złotych) w kasie Starostwa przy ul. Prusa 5 lub na konto Starostwa

Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich Nr 10 9533 0004 2001 0002 6260 0007 BS Ząbkowice Śląskie w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 r.

4) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5) Uczestnikowi, który wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi

w przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.

6) Potencjalny dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno- prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy.

7) Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 3 lat .

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowe informacje: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach

Śląskich, ul. Prusa 5 (pok.210), tel. (074) 8162-827 lub 8162 – 862.

 

Ząbkowice Śląskie, dnia 25 marca 2014 r.

Starosta Ząbkowicki
Roman Fester

 

logo1 logo2 logo3 logo4 logo5
W3A.PL Logo